Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27 zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2019 toku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 848).
Oświadczenie o dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://dpskutno.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2008-12-03
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publikowania informacji: 2021-04-07

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

  • niektóre informacje opublikowane przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy zamieszczone są w formie artykułów lub załączniki nie są dostępne cyfrowo w całości;
  • niektóre informacje zamieszczone w formie artykułów lub załączników opublikowane po wejściu w życie wyżej wskazanej ustawy nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ zostały umieszczone w formie scanów, jednak będą sukcesywnie przetwarzane do tej postaci,
  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do bieżących zadań,
  • nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczane na stronie internetowej, takie jak zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony itp. posiadają szczegółowy opis,
    brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Data przygotowania oświadczenia w sprawie dostępności: 2020-11-24

Metoda przygotowania oświadczenia: deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

https://validator.utilitia.pl/analysis/5fbc0673bd19837f3c0000a0

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2021-04-07

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Domem Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27 lub pod adresem poczty elektronicznej: sekretariat@dpskutno.pl
Osobą wyznaczoną do realizacji spraw w zakresie dostępności jest Bożena Wicik.
Kontaktować można się także przesyłając korespondencję w wersji papierowej na adres Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27, 99-300 Kutno, bądź telefonując na numer telefonu 24 2542536.
Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać na adres poczty elektronicznej; sekretariat@dpskutno.pl bądź telefonując na numer telefonu 24 2542536.

Informacja na temat utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej i uruchamianiu dostępnych funkcji:
SHIFT+ALT+H – strona główna
SHIFT+ALT+M – zawartość strony
SHIFT+ALT+F – wyszukiwarka
SHIFT+ALT+0-9 – menu

Postępowanie odwoławcze

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualni zapewnienie dostępu alternatywnego na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie;
  • wskazanie, o którą stronę internetową chodzi;
  • sposób kontaktu;
  • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy.

Osoba zgłaszająca potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji (np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji). Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27 zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania żądania. Jeśli jednak dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz wskaże termin realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
W przypadku, gdy Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27 odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Aplikacje mobilne

Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27 nie posiada aplikacji mobilnej.

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27 zlokalizowany jest w siedzibie przy ul. Oporowskiej 27. Dojazd do placówki możliwy komunikacją miejską – linia nr 36. Najbliższy przystanek autobusowy naprzeciw bramy wjazdowej do placówki. Informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulegać zmianom, zaleca się sprawdzać aktualne informacje na stronie: http://www.mzk.kutno.pl
Osoba niepełnosprawna poruszająca się pojazdem może zaparkować przed budynkiem głównym. Wejście główne posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27 zapewnia wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego. Korytarze na parterze umożliwiają wyminięcie się dwóch osób. W budynku brak jest windy. Komunikacja między piętrami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem schodów. Stopnie schodów proste, bez wystających nosków. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów.
Pomieszczenia biurowe na piętrze nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze oraz piętrze budynku.
W budynku nie zastosowano oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonych dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich, ani pętli indukcyjnych. Ewakuacja z budynku odbywa się poprzez wydzielone drzwi przeciwpożarowe.
W Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27 nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.