Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), zwanego dalej Rozporządzeniem,  informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27 reprezentowany przez Dyrektora, tel.: (24) 2542536, adres e-mail: sekretariat@dpskutno.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27 jest Pan Paweł Łuczak, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: pawel.luczak@pwomega.pl
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie przepisów prawa,  udzielonej przez Panią/Pana zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której Pani/Pan jesteście stroną, a w szczególności:
  • jeżeli Pani/Pan jest Mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, Oporowska 27 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  Rozporządzenia w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. przyjęcia i pobytu w Domu Pomocy Społecznej oraz art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia w zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • jeżeli Pani/Pan jest opiekunem prawnym/kuratorem Mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia w zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  • jeżeli jest Pani/Pan osobą odwiedzającą Mieszkańca lub wchodzącą do budynków Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d Rozporządzenia w celu ochrony żywotnych interesów osób przebywających na terenie naszej placówki oraz art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, tj. zapewnienia bezpieczeństwa osobom zamieszkałym i przebywającym na terenie naszej placówki;
  • jeżeli Pani/Pan jest Pracownikiem Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, Oporowska 27  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia w celu realizacji umowy o pracę oraz art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia w zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • jeżeli Pani/Pan jest osobą ubiegającą się o pracę w Domu Pomocy Społecznej w Kutnie,  Oporowska 27 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. procesu rekrutacji oraz art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia w zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych;
  • jeżeli jest Pan/Pani kontrahentem (osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • jeżeli jest Pani/Pan osobą wykonującą nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne w Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27 na podstawie 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  • jeżeli jest Pani/Pan osobą składającą wniosek lub skargę do Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27 na podstawie 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 4. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i wymaga wyrażenia zgody.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane i okres wynikający z przepisów dotyczących obowiązku archiwizacyjnego.
 6. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27 ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Rozporządzenia lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciemW zakresie, o którym mowa wyżej, należy zwrócić się pisemne do Administratora.
 7. Administrator prowadzi szczególny nadzór nad Domem Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27 oraz terenem wokół placówki przy użyciu środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny), którego celem jest :
   • zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób przebywających na terenie naszej placówki;
   • ograniczenie zachowań zagrażających zdrowiu oraz bezpieczeństwu mieszkańców;
   • wyjaśnienie sytuacji konfliktowych;
   • ustalenie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże, itp.) w naszej placówce i jego otoczeniu;
   • ograniczenie dostępu do naszej placówki i jego terenu osób nieuprawnionych;
   • zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu i opieki.

  Monitorowanie wizyjne stanowi środek wspierający w stosunku do realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27 zadania w zakresie zapewnienia opieki i bezpieczeństwa dla jego mieszkańców.
  Podstawą przetwarzania danych osobowych (wizerunku) jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
  Obraz z kamer (wizerunek) przechowywany jest przez okres 30 dni lub dłużej w przypadku wykorzystania nagrania, jako materiału dowodowego w toczącej się sprawie, przez organy   do tego upoważnione.
  O przetwarzaniu danych (wizerunku) w formie monitoringu wizyjnego informują   tabliczki informacyjne lub piktogramy.

 8. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, lub kategoriom odbiorców, jeżeli wynika to z przepisów prawa, bądź Administrator przekazał je podmiotowi, który w jego imieniu realizuje przetwarzanie na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia danych.
  Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane są w postaci papierowej i/lub elektronicznej. Administrator zapewnia właściwe zabezpieczenie techniczne i informatyczne pozyskanych danych.
 10. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Dom Pomocy Społecznej  w Kutnie, ul. Oporowska 27 ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna, że ich przetwarzanie narusza przepisy Rozporządzenia.